ยี่ห้อ ไบโอไลน์

          แถบตรวจสารเสพติด ยี่ห้อไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน 

เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว ซึ่งในตลับทดสอบจะมีเมทแอมเฟตามีนที่กับโปรตีนเคลือบอยู่(drug-protein conjugate) เมทแอมเฟตามีนนี้จะแย่งกับ เมทแอมเฟตามีนและเมตาบอไลน์ ที่มีอยู่ในปัสสาวะในการจับกับแอนติบอดีที่มีอยู่จำกัด

       ข้อเด่น  ให้ผลการทดสอบเชิงคุณภาพที่มีความไว้และแม่นยำสูง ตรวจได้เร็ว  รู้ผลภายใน 5 นาทีสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ สามารถตรวจพบตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป

   การบรรจุ : บรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก ภายในบรรจุสารดูดความชื้น

* แถบตรวจแบบตลับหรือแบบหยด 1 กล่อง มี 40 ชิ้น

* แถบตรวจแบบจุ่ม  1 กล่อง มี 100 ชิ้น

     วิธีการทดสอบ ชนิดแบบจุ่ม

 1.  นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ
 2.  จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะ โดยจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ
 3.  รออ่านผลที่ภายในเวลา 5 นาที

     วิธีการอ่านผล ชนิดแบบจุ่ม

 1.  ผลลบ (ไม่มีสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ >> ไม่เสพยา) มีแถบสีแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ
 2.  ผลบวก (มีสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ >> เสพยา ) มีแถบสีแดงปรากฏขึ้น 1 แถบ เฉพาะแถบด้านบนใกล้ตำแหน่งมือจับ

หมายเหตุ หากไม่ปรากฏแถบสีใดๆ อาจเป็นเพราะจุ่มแถบตรวจลงในปัสสาวะเกินขีดที่กำหนด หรือจุ่มแถบผิดด้าน ให้ทำการทดสอบโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

     วิธีการทดสอบ แบบชนิดตลับหรือแบบหยด

 1.  เก็บตัวอย่างปัสสาวะในช่วงเวลาใดของวันก็ได้ โดยใช้ถ้วยพลาสติก
 2.  นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุ วางในแนวราบ
 3.  ดูดตัวอย่างปัสสาวะโดยใช้หลอดพลาสติกที่จัดให้หยดตัวอย่างลงในตลับช่อง Sample(S) จำนวน 4 หยด โดยรอให้แต่ละหยดซึมจนหมดก่อน จึงจะหยดหยดต่อไป
 4.  อ่านผลที่เวลา 5 นาที ไม่ควรอ่านผลหลังจาก 10 นาที

     วิธีการอ่านผล ชนิดแบบตลับ

 1.  ผลลบ ( ไม่เสพยา ) มีแถบสีแดงปรากฏขึ้นทั้ง 2 แถบ ทั้งแถบC (Control) และแถบ T(Test) แถบสีอาจเข้มจางไม่เท่ากันได้
 2.  ผลบวก ( เสพยา ) มีแถบสีแดง ปรากฏขึ้นบริเวณแถบ C ( Control ) เพียง 1 แถบ

จัดส่งทั่วประเทศ

สนใจติดต่อ คุณไพบูลย์ โทร. 089-1209992

ID Line :  0891209992

Visitors: 250,437